Praktijkreglement / Algemene voorwaarden

Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van onze tandartsenpraktijk. Wij nodigen u uit om onderstaand aandachtig door te nemen.

Wij trachten u steeds zo stipt als mogelijk te behandelen, hoewel wachttijden nooit uit te sluiten zijn, daarvoor rekenen we op uw begrip. Er wordt de nodige tijd genomen om u uiterst zorgzaam de geschikte en correcte behandeling te bieden en absolute hoogdringendheid geniet de nodige voorrang. Strikt urgente klachten van door ons gekende patiënten in regel met het mondzorgtraject, zullen ingepland worden naar beschikbaarheid. Een wachtlijst met rangorde kan gehanteerd worden. Tijdens deze dringende consultatie zal enkel de hoogst noodzakelijke behandeling ingesteld worden.

Gelieve elke wijziging van uw medische toestand (bv. medicatie, recente of geplande operatie, ...) spontaan te melden voorafgaand de tandheelkundige behandeling. Neem ook steeds uw identiteitskaart mee. Indien u kinderen begeleidt, vragen wij u vriendelijk om ook hun identiteitskaarten (of Kids-ID) voor te leggen

Innovatie & digitalisering zijn heden niet meer te verzoenen met conventie, daarom werken wij GEDECONVENTIONEERD. Prijzen en offertes kunnen enkel opgemaakt worden indien wij de noodzakelijke dossierkennis hebben.

Formulieren ter attentie van aanvullende verzekeringen dienen aangevraagd tijdens het afronden van de behandeling/consultatie. Administratiekosten kunnen van toepassing zijn. 

De zorgverstrekker staat in voor het uitreiken van de nodige getuigschriften maar niet voor de terugbetaling ervan.

Alle formulieren worden naar waarheid ingevuld !

Betalingen dienen volledig te gebeuren contant of mobiel (Bancontact/Payconiq) meteen na de behandeling. Visa/Mastercard enkel mogelijk bij betalingen vanaf €250. Per overschrijving is enkel voorafbetaling mogelijk of behandelingen boven een bedrag van €2500. Een betaling door derden (OCMW, schuldbemiddeling, etc.) kan enkel indien voorafgaand geldige formulieren met akkoord worden voorgelegd. De werkingsuren van onze praktijk zijn op weekdagen van 8u30 tot 18u00, consultaties/behandelingen die niet tijdens deze werkingsuren gebeuren, kunnen onderhevig zijn aan een verhoogd tarief.

Het gebruik van smartphones/gsm/tablets, alsook het maken van beeld-, film- of geluidsopnames is uitsluitend toegelaten in de wachtzaal, tenzij toestemming van uw behandelaar. 

Om een adequate hedendaagse praktijkvoering te kunnen handhaven, mag u weten dat laattijdige annulatie van een afspraak, minder dan 24u vooraf, u aangerekend wordt twv €20 per afspraak. (Tenzij doktersattest) In geval van NO SHOW (= niet opdagen zonder verwittigen), rekenen wij u €40 per voor u (in de elektronische agenda) gereserveerde 15 minuten aan, als vergoeding van de praktijkonkosten. Dit alles tenzij gegronde en bewijsbare reden, ten laatste voor te leggen 7 dagen na afspraakdatum. Er wordt namelijk tijd afgenomen om andere patiënten te kunnen behandelen. Bij NO SHOW behouden wij het recht uw vervolgafspraken te schrappen en vrij te geven voor andere patiënten. Herhaling van NO SHOW en/of 3x laattijdig annuleren tijdspanne 5 jaar, betekent onherroepelijk een desactivatie uit ons patiëntenbestand. 

Deze rechtsgeldige rekening zal u verstuurd worden uiterlijk 3 maand na datum.

Bij weigering tot betaling of eenzijdige vertrouwensbreuk, is het onherroepelijke gevolg een desactivatie uit het patiëntenbestand, dus de onmogelijkheid om verdere afspraken vast te leggen.

Indien u merkt uw afspraak niet tijdig te halen (wegens kort oponthoud), gelieve ons meteen telefonisch te verwittigen zodat we een regeling kunnen treffen. Zonder verwittiging bij oponthoud >10 minuten, loopt u het risico dat uw behandeling niet meer kan doorgaan. Elke afspraak is strikt gebonden aan de opgegeven persoon en kan niet geruild worden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de zorgverstrekker!

De tandarts kan u telefonisch enkel te woord staan indien ons hygiëneprotocol dit toelaat.

Tandheelkunde is een vertrouwensrelatie. Wij behouden het recht een behandelingsplan te weigeren bij vertrouwensbreuk.

Herinneringen voor (controle) afspraken worden enkel elektronisch verzonden. U kan uw emailadres steeds kenbaar maken/wijzigen aan het onthaal.

U wordt gefilmd bij het binnenkomen van de praktijk, voor uw veiligheid alsook onze. Er geldt een zero tolerance voor (verbaal) geweld jegens het zorgpersoneel.

Huisdieren worden om hygiënische redenen niet toegelaten tot de praktijk.

U bereikt ons best tijdens de kantooruren tussen 9.00u - 12.30u en 14.00u - 18.00u, onze assistentes zullen u graag te woord staan.

Tijdige (= meer als 24u voordien) annulaties kan u ook steeds doorgeven via onthaal@tandartsendorp.be

Contacteer ons voor een afspraak

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten :

Agentschap Zorg & Gezondheid, afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel

FOD Volksgezondheid, Galileelaan 5/02, 1210 Brussel

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) , Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : Modulis AG Insurance & Protectas NV

Klik indien u onze verplicht weer te geven tarievenlijst wenst te zien

Tandartsendorp voldoet aan het European Commision Radiation Protection N°172

Tandartsendorp BV / Tim Deprey is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor behandelingen uitgevoerd door andere zorgverstrekkers!